Dovolené namáhania - ohyb

Návrh ohybovej výstuže podľa teórie dovolených namáhaní, ktorá predpokladá lineárny priebeh napätí po výške prierezu. Dovolené hodnoty napätí sú priemetné hodnoty napätí.

Vstupné hodnoty sú limitovné iba na určitý interval, ktorý bol vopred otestvaný. Na hosnoty bude upozornený validitormi.

Eurokód EC2 - ohyb

Návrh ohybovej výstuže podľa teórie medzných stavov. Sú uvažované predpoklady definované EC2. Používa sa blokový diagram napatí.

Vstupné hodnoty sú limitovné iba na určitý interval, ktorý bol vopred otestvaný. Na hosnoty bude upozornený validitormi.

Eurokód EC2 - šmyk

Jednoduchý výpočet, v podstate len dosadenie zadaných hodnôt do základného vzťahu pre posúdenie šmykovej výstuže.

© D.Duris posta@dduris.net